เทอม 2/2566 Computer Aided Design in Packaging


ผู้สอน
นาย สมพร นิลมณี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 18 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทอม 2/2566 Computer Aided Design in Packaging

รหัสวิชา
71332

รหัสวิชาของสถานศึกษา
855-241

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

หลักการเขียนแบบและการออกแบบ วิธีการการเขียนภาพฉายออร์โทกราฟิกและภาพไอโซ เมตริก การเขียนภาพตัด การร่างแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในงานอุตสาหกรรม เกษตร การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ Principles of drawing and design; method of orthographic; isometric drawings; cross sectioning drawing; drafting; use of computer aided design softwares in agro-industry; creating packaging in 2 dimension and 3 dimension


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books