66-2 4953503-60 + 4963504-64 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์ [ภาค กศ.บป.]


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าสู่ระบบเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
66-2 4953503-60 + 4963504-64 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์ [ภาค กศ.บป.]

รหัสวิชา
71341

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายวิชา

60-1 4942502-60 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข [ภาคปกติ]

4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Public Health Economics) 2(2-0-4)

การประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อนำมาใช้ในงานด้านสาธารณสุข โดยเน้นถึงความสำคัญของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ประโยชน์สูงสุด และให้เกิดประสิทธิภาพมีความเป็นธรรมมากที่สุด ในเรื่องการให้บริการสาธารณสุข การบริหารทรัพยากรในการรักษาพยาบาล การจัดสรรงบประมาณ และการประเมินโครงการ รวมทั้งมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books