ศท 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล(อาทิตย์-เช้า-2-66-กศบป)


ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศท 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล(อาทิตย์-เช้า-2-66-กศบป)

รหัสวิชา
71357

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

แนวคิด ความสามารถในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การผลิตสื่อดิจิทัลขั้นพื้นฐาน การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตัว การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การรู้เท่าทันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตและกลลวงทางไซเบอร์ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมและมารยาทในโลกไซเบอร์กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการปรับตัวในยุคดิจิทัล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books