เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

242-101: Introduction to Computer Programming Sec02

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา Course description

แนะนำระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส่วนประกอบต่างๆ แนะนำขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในรายวิชานี้ใช้ภาษาซี (C Programming Language) ในการเขียนโปรแกรม ให้รู้จักการสร้างโปรแกรมภาษาซี โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม การใช้ตัวแปร การดำเนินการ การแสดงข้อความ, ข้อมูล และการรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้ โครงสร้างการทำงานแบบเลือกทำ if-else และ switch-case โครงสร้างการทำงานแบบวนซ้ำหรือลูป for, while, do-while, การใช้งานและสร้างฟังก์ชันในโปรแกรม, การใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน Array, String, และ Structure การประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาซีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 

โครงร่างรายวิชา Course Outline

1. แนะนำระบบคอมพิวเตอร์  Introduction to Computer System

  -- คอมพิวเตอร์คืออะไร? – ส่วนประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์  –ฮาร์ดแวร์ --ซอฟต์แวร์ - IT ในปัจจุบัน

2. โปรแกรมภาษาซีพื้นฐาน Basic Cprogram

-- กระบวนการพัฒนาโปรแกรม   -- การเขียนโปแกรมภาษาซี  -- โครงสร้างพื้นฐานของภาษาซี  

-- ชนิดข้อมูล และ ตัวแปร   -- Input และ Output   -- การใช้ printf และ scanf

3. โครงสร้างควบคุม Flow Control

-- การทำงานแบบทางเลือก(หรือการทำงานแบบมีเงื่อนไข)  -- การทำงานแบบวนซ้ำ หรือลูป

-- โครงสร้างควบคุมในภาษาซี  if-else, switch-case, for, while และ do-while 

4. อาร์เรย์ Array

-- ข้อมูลแบบอาร์เรย์  -- การประกาศและการใช้งานข้อมูลแบบอาร์เรย์  - อาร์เรย์สองมิติ และ หลายมิติ

---- Midterm Exam ----

5.ฟังก์ชัน Function

-- การใช้ฟังก์ชันในภาษาซี -- ฟังก์ชันมาตรฐาน  – การสร้างฟังก์ชันในโปรแกรม 

-- ประเภทของฟังก์ชัน  -- การรับและส่งค่าผ่านฟังก์ชัน  – ขอบเขตของตัวแปร global และ local
  – การรับและส่งผ่านอาร์เรย์ผ่านฟังก์ชัน

6.สตรัคเจอร์ Structure

-- การประกาศและนิยามข้อมูลแบบโครงสร้างหรือสตรัคเจอร์ในภาษาซี 

-- การใช้งานข้อมูลแบบสตรัคเจอร์  -- การรับและส่งข้อมูลแบบแบบสตรัคเจอร์ผ่านฟังก์ชัน

---- Final Exam ----

การให้คะแนน Scoring คะแนนรวม 100%

การเข้าชั้นเรียน และ ควิซในห้องเรียน Attendance and Quiz    10%

Lab (เข้าแล็บ, checkpoint, งานท้ายการทดลอง)      10%

สอบย่อย (pre-final exam)      10%

สอบกลางภาค Midterm exam   40%

สอบปลายภาค Final exam  30%

 

การสอบ Examination

การสอบเป็นการสอบข้อเขียน แบบอัตนัย (เติมคำตอบและอธิบาย)  ห้ามเอกสารและเครื่องคำนวณทุกชนิด

สอบกลางภาค Midterm Exam   __30 กรกฎาคม 2556 13.30-16.30 . ________________

สอบ Pre-final _(ยังไม่กำหนด)_____________________________________________

สอบปลายภาค Final Exam   ___5 ตุลาคม 2556  13.30-16.30 น._________________

การตัดเกรด Grading

ตั้งแต่ 80 ได้  A

75-80  ได้    B+   70-75  ได้    B

65-70  ได้    C+   60-65  ได้    C

55-60  ได้    D+   50-55  ได้    D

ต่ำกว่า 50 ได้  E