บัญชีต้นทุน


ผู้สอน
นางสาว บันเฉย ศรีแก้ว
เข้าสู่ระบบเมื่อ 7 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
บัญชีต้นทุน

รหัสวิชา
71429

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BU17203

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
  ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุน บทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ  การแยกประเภทต้นทุนและการสะสมต้นทุน วิธีการบัญชีในระบบการผลิตการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตและระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับ IES 2 (ข) (2)  การบันทึกต้นทุน การผลิตในระบบต้นทุนงานสั่งทำ ระบบต้นทุนช่วง ระบบต้นทุนดำเนินงาน ระบบต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ต้นทุนของเสีย การสิ้นเปลือง หน่วยที่บกพร่อง และเศษซาก การ คำนวณต้นทุนสาหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจผลิต
   Prerequisite: BU17216 Fundamental Accounting 1 or Received approval from the Dean Faculty of Business Administration
       Meaning and purpose of cost accounting The role of cost accounting in business organizations Cost classification and cost accumulation Accounting methods in the production system, accounting for direct materials, direct labor, production expenses. Production expense allocation and activity cost accounting system corresponding to IES2 (B) (2); cost recording Production in the made-to-order costing system range cost system operating cost system Standard costing system and variance analysis Calculating co-product and by-product costs waste cost waste Defective units and scraps. Cost calculation for service businesses. commercial business and production business.      

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books