การจัดการด้านการปฏิบัติการ


ผู้สอน
อาจารย์ มณีจันทร์ ยืนคง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 14 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการด้านการปฏิบัติการ

รหัสวิชา
71431

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BU15103

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา
BU15103       การจัดการด้านปฏิบัติการ 				     	   3(3-0-6)
           Operations Management 
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
        หลักการ บทบาทและหน้าที่ของการผลิต และการดำเนินงานขององค์การ ระบบการผลิตสินค้าและบริหารที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงการผลิต การทำงานและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของระบบงานนั้น การวางแผนและควบคุมทางเศรษฐกิจของระบบงานนั้น การวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดซื้อ การกำหนดมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ การใช้เทคนิคเชิงปริมาณในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการแสวงหากำไรสูงสุด ตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยศึกษาจากกรณีศึกษา 

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books