รายงานการเงินและการวิเคราะห์


ผู้สอน
ภัทรภร กินิพันธ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายงานการเงินและการวิเคราะห์

รหัสวิชา
71439

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BU17211

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เนื้อหา แนวคิด โครงสร้าง วัตถุประสงค์ และวิวัฒนาการของงบการเงิน กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการดำเนินงานขององค์กร ที่สอดคล้องกับ IES 4 (ข) (1)(2)(4) และการนำเสนองบการเงิน รายงานทางการเงิน เพื่อใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงสารสนเทศที่ต้องการในการตัดสินใจทางการเงินที่มีต่อการวัดผลที่สำคัญของบทบาทของสารสนเทศทางการบัญชีในการสนองความต้องการ ที่สอดคล้องกับ IES 2 (ก) (2-6) ,IES 3 (ค) (3 )และผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่แตกต่างกัน การปรับปรุงตัวเลขทางการเงินเพื่อการวิเคราะห์ รูปแบบของงบการเงิน เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด คุณภาพกำไร ที่สอดคล้องกับ IES 2 (ค) (3-4) และ (ฉ) (1-2)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books