สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ผู้สอน
น.ส.ชฎาภรณ์ ศรีธร
เข้าสู่ระบบเมื่อ 30 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รหัสวิชา
71476

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ส15101

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส15101 รายวิชา สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต บอก อธิบาย ระบุ ยกตัวอย่าง เสนอวิธีการ วิเคราะห์ อภิปราย หรือสรุปความสำคัญ ประวัติศาสนาศาสดา หลักธรรมทางศาสนา ที่ตนนับถือ สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน พึงได้รับตามกฎหมาย ความแตกต่าง ทาง วัฒนธรรม ของกลุ่มคนในท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในชีวิตประจำวัน อำนาจอธิปไตยและความสำคัญ ของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมือง กระบวนการเลือกตั้ง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ สินค้า และบริการ สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หน้าที่เบื้องต้นของเงิน แหล่งทรัพยากรและสิ่งต่าง ๆ ใน จังหวัด สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของชุมชน ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ของคนในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น แสดงตนมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ บำรุงรักษา ศาสนสถาน ศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัด ใช้แผนที่และภาพถ่าย ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพของจังหวัด ใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ ของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน จังหวัด โดยใช้กระบวนการตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล กระบวนการการจัดการข้อมูลกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการการสรุปเพื่อตอบคำถาม กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น ข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา ชื่นชมการทำความตีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ตามหลักศาสนา พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เห็นคุณค่าของการพัฒนา จิต ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ และมีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด ตัวชี้วัด ส 1.1 ป. 5/1 -7 ส 1.2 ป. 5/1-3 ส2.1 ป.5/1-4 ส2.2 ป.5/1 -3 ส3.1 ป.5/1-3 ส3.2 ป.5/1-2 ส5.1 ป. 5/1 -3 ส5.2 ป.5/1-3 รวม 28 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books