home30708207 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
30708207 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
30708207 ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7148

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

30708207  ระเบียบวิธีวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)