ภาษาจีน


ผู้สอน
321 วีรวิชญ์ พระพรมทวีสิน
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 17 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาจีน

รหัสวิชา
71702

รหัสวิชาของสถานศึกษา
จ22201

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปัจจุบันภาษาจีนถือเป็นภาษาลำดับที่สามของโลกรองจากภาษาอังกฤษ ซึ่งในประเทศไทยภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศทางเลือกที่มีผู้สนใจเรียนเรียนอย่างมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้สื่อสารกับชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร เนื่องด้วยภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความสำคัญและมีบทบาทในการพัฒนาประเทศอย่างมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง การท่องเที่ยว การติดต่อสื่อสาร และด้านการศึกษา การสื่อสารโดยใช้ภาษาจีนได้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนภาษาจีน โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ(กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, หน้า 1 ความสำคัญของภาษาจีน ) ได้กล่าวไว้ว่า “ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศถือเป็นปัจจัยที่สำคัญของการสื่อสาร แม้บุคคลจะมีศักยภาพโดดเด่นหลากหลายด้านในเชิงวิชาการหรือศาสตร์อื่นๆ แต่หากด้อยความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ศักยภาพที่มีอยู่ย่อมเสมือนลดทอนลง ”


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books