สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3


ผู้สอน
304 จุลจิรา หาญรบ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

รหัสวิชา
71705

รหัสวิชาของสถานศึกษา
13101

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา ส๑๓๑๐๑ รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา ๔0 ชั่วโมง ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ประวัติสาวก ชาดก ความสำคัญของพระไตรปิฎก พระรัตนตรัยการสวดมนต์ไหว้พระ และแผ่เมตตาเพื่อเป็นพื้นฐานของสมาธิ ความสำคัญของศาสนาวัตถุ และ มรรยาทชาวพุทธการปฏิบัติตนในศาสนพิธี การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน อธิบายวันหยุดราชการที่สำคัญ บุคคลที่มีผลงานเป็น ประโยชน์แก่ชุมชน บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน การออกเสียง และเลือกตัวแทนการออกเสียง การตัดสินใจของบุคคลแต่ละกลุ่มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง สินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต การใช้จ่าย ที่จำเป็นและเหมาะสม ความหมายของผู้ผลิต ผู้บริโภค สินค้าและบริการที่ภาครัฐจัดหามาบริการประชาชน ความหมายและความสำคัญของภาษี รวมถึงความสำคัญและผลกระทบของการแข่งขันทางการค้า ใช้แผนที่ ภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน เขียนแผนผังง่าย ๆ แสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญ ในบริเวณโรงเรียนและชุมชน ความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมในชุมชน การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน การพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ มลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ ความแตกต่างของเมืองและชนบท การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การฝึกทางทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การอภิปราย การแก้ปัญหาการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม การจัดการ และการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะที่สำคัญทางสังคมศึกษา ได้ตระหนัก เห็นคุณค่ามีศรัทธา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตัวชี้วัด ส ๑.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓, ป. ๓/๔, ป. ๓/๕, ป. ๓/๖, ป. ๓/๗ ส ๑.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓ ส ๒.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓, ป. ๓/๔ ส ๒.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓ ส ๓.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓ ส ๓.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓ ส ๕.๑ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓ ส ๕.๒ ป. ๓/๑, ป. ๓/๒, ป. ๓/๓, ป. ๓/๔, ป. ๓/๕ รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books