Listening And Speaking English (Summer66)


ผู้สอน
ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Listening And Speaking English (Summer66)

รหัสวิชา
71724

รหัสวิชาของสถานศึกษา
20000-1202

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู และพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงาน หลักและวิธีการฟัง และพูดภาษาอังกฤษ การฟัง-ดูการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจากสื่อประเภทต่าง ๆ การออกเสียงตามหลักการ ออกเสียง การใช้คําศัพท์ สํานวน และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษา (verbal and non-verbal language)การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

  1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการฟังและพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวันและในการ ปฏิบัติงาน
  2. สามารถฟัง-ดูและพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงาน
  3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการฟังและพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและ ในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา

  1. ฟัง-ดูการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจากสื่อประเภทต่าง ๆ
  2. ออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง
  3. สนทนาภาษาอังกฤษโต้ตอบตามสถานการณ์
  4. ใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books