หลักสูตรการออกแบบการทดลองเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์


ผู้สอน
Admin adcet PSU Thanaporn
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 นาที ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตรการออกแบบการทดลองเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา
71748

รหัสวิชาของสถานศึกษา
PSU

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์และแปลผลผลการวิจัย และวิธีการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Excel ในการคำนวณ

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สถิติในการออกแบบการวิจัยได้อย่างเหมาะสม
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแปลผลการวิจัยจากการทดสอบทางสถิติ
  3. ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft excel ในการคำนวณทางสถิติได้

รูปแบบการอบรม: การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ จำลองสถานการณ์ แบบฝึกหัด (Online & Onsite) และแบบทดสอบ

โปรแกรมประกอบการอบรม Microsoft Excel และ Minitab

เกณฑ์การผ่านการเรียนรู้: เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books