สังคม


ผู้สอน
Benjamas Phaypromnuek
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคม

รหัสวิชา
71758

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ส 15101

สถานศึกษา
-

คำอธิบายวิชา

รู้และเข้าใจ บอก อธิบาย ปฏิบัติ วิเคราะห์ สรุปและนำไปใช้เกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนาพุทธประวัติตั้งแต่ปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถานหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ประวัติสาวก ชาดกความสำคัญและพระรัตนตรัย ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนา สวดมนต์ แผ่เมตตาและบริหารจิต เจริญปัญญา หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ ลักษณะสำคัญของศาสนพิธี/พิธีกรรมของศาสนา ศาสนสถาน มารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีรวมถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี/พิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม มารยาทไทย วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคมไทย ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน บทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ ความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย บทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันรวมถึงประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน บทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบและบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันรวมถึงประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ( แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ ) ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นและแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน

โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม การสร้างเจตคติที่ดี การแก้ปัญหา ปฏิบัติและเกิดการสร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้ชีวิต สื่อสาร คิด แก้ปัญหาและทักษะในการใช้เทคโนโลยี

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา รักอุทิศตน ช่วยเหลือสังคม เลือกและตัดสินใจด้วยความถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์ความเป็นไทย มีมนุษยสัมพันธ์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง สถานศึกษาและและเทศชาติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books