สังคมศึกษา


ผู้สอน
แสงรุ้ง โคกเกษม
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา

รหัสวิชา
71815

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ส11101

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)

คำอธิบายวิชา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธักราช ๒๕๕๑ กำหนดสาระการเรียนรู้ จำนวน ๘ กลุ่มาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการอนโดยนำความรู้ด้านเนื้อหาวิชามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดคามรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะ สำคัญของผู้เรียน ๕ ประการ และคุณลักณะอันพึงประงค์ ๘ ประการ ดังนี้ มรรถนะ สำคัญของผู้เรียน ๕ ประการ ๑) คามามารถในกาสื่อสารเป็นความสามารถในการรับสารและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ๒) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม ๓) ความสามารถในการแก้ปัญา เป็นความสามารถในการแก้ปัญาและอุปรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมมบนพื้นฐานของลักเตุผล คุณธรรมและข้อมูลารนเท เข้าใจความมัมพันธ์และ การเปลี่ยนแปลงของเตุการณ์ต่าง ๆ ในังคม ๔) ความามารถในการใช้ทักะชีิต เป็นความสามารถในการเข้าใจและเคารพตนเองสามารถนำกระบนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่มกันในังคมด้ยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ๕) ความามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นคามามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี การแก้ปัญาอย่างร้างรรค์ถูกต้องเมาะม มีคุณธรรมด้านต่าง ๆ และมีทักะกระบนการทางเทคโนโลยี เพื่ อการพัฒนาตนเองคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานคุณลักณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ เพื่อให้สามรถอยู่ร่มกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขใน ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์ สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการทำงาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตาธารณะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books