สารสนเทศทางธุรกิจเชิงบูรณาการสำหรับวิชาชีพบัญชี


ผู้สอน
สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สารสนเทศทางธุรกิจเชิงบูรณาการสำหรับวิชาชีพบัญชี

รหัสวิชา
71876

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BU22107

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

แนวคิด วิธีการและหลักการของระบบการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต การประยุกต์ใช้การบัญชีในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร การจัดหา และการเลือกโปรแกรมระบบการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ทางเดินของเอกสารที่เกิดจากโปรแกรมระบบการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร การนำระบบการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรมาใช้ในองค์กร และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำระบบการวางแผน และการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรมาใช้ในองค์กร การประยุกต์ใช้โปรแกรม ระบบการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books