รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรมธรรม


ผู้สอน
แสงรุ้ง โคกเกษม
เข้าสู่ระบบเมื่อ 7 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรมธรรม

รหัสวิชา
71892

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ส11101

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)

คำอธิบายวิชา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธักราช ๒๕๕๑ กำหนดสาระการเรียนรู้ จำนวน ๘ กลุ่มาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการอนโดยนำความรู้ด้านเนื้อหาวิชามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดคามรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะ สำคัญของผู้เรียน ๕ ประการ และคุณลักณะอันพึงประงค์ ๘ ประการ ดังนี้ มรรถนะ สำคัญของผู้เรียน ๕ ประการ ๑) คามามารถในกาสื่อสารเป็นความสามารถในการรับสารและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ๒) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม ๓) ความสามารถในการแก้ปัญา เป็นความสามารถในการแก้ปัญาและอุปรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมมบนพื้นฐานของลักเตุผล คุณธรรมและข้อมูลารนเท เข้าใจความมัมพันธ์และ การเปลี่ยนแปลงของเตุการณ์ต่าง ๆ ในังคม ๔) ความามารถในการใช้ทักะชีิต เป็นความสามารถในการเข้าใจและเคารพตนเองสามารถนำกระบนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่มกันในังคมด้ยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ๕) ความามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นคามามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี การแก้ปัญาอย่างร้างรรค์ถูกต้องเมาะม มีคุณธรรมด้านต่าง ๆ และมีทักะกระบนการทางเทคโนโลยี เพื่ อการพัฒนาตนเองคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานคุณลักณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ เพื่อให้สามรถอยู่ร่มกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขใน ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์ สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการทำงาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตาธารณะ

https://drive.google.com/file/d/1g8unUIJmhyD5LeC-8dWqnXrQPE6lDhxy/view?usp=drivesdk


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books