หลักภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ชั้น ม.๓/๒ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม.๓/๒ มีนักเรียนจำนวน ๓๔ คน