หลักภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ชั้น ม.๓/๒ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม.๓/๒ มีนักเรียนจำนวน ๓๔ คน