เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข 1/67


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. กิจปพน ศรีธานี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 นาที ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข 1/67

รหัสวิชา
71900

รหัสวิชาของสถานศึกษา
2020309

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลทางสาธารณสุข การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล การวิเคราะห์และฝึกทดลองการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการคำนวณและการวิจัย และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในงานสาธารณสุข จริยธรรมการใช้งานระบบเครือข่ายและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books