66-3 4963110-64 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
66-3 4963110-64 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

รหัสวิชา
71902

รหัสวิชาของสถานศึกษา
4954110-60

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายวิชา

4954110 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข Sociology - Anthropology of Health 2(2-0-4) ความหมายและความสำคัญของสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข ความเชื่อมโยงกันระหว่างความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการสาธารณสุข ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อโอกาสการเป็นโรคหรือการเจ็บป่วยที่แตกต่างกัน ความต้องการของสังคมในด้านสาธารณสุข สถาบันต่าง ๆ ที่ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ระบบวัฒนธรรม ระบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย ตลอดจนพฤติกรรมการแสวงหาบริการสุขภาพ ผลกระทบต่อระบบการแพทย์และการสาธารณสุขจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ The meaning and importance of sociology, anthropology and sociology - anthropology of health, knowledge linked of sociology, anthropology and public health, social and environmental factors causing to disease or illness or sickness, social needs for health, culture and beliefs system related to health status, health seeking behaviour, medicine and public health impact from economic change.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books