EN17105 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3/2567


ผู้สอน
ทองปาน ปริวัตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EN17105 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3/2567

รหัสวิชา
71904

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน การเติบโตของฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์ และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ำ วิธีการนับ ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ โครงข่ายงาน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์           Elementary logic, sets, relations and functions, the growth of the function. Provon methods and mathematical induction. Definition and recursive algorithm to count the probability graph theory, discrete mathematical models for tree growers.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books