การจัดการธุรกิจชุมชน


ผู้สอน
ดร. ศิริพัฒน์ ศรีจันทร์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 15 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการธุรกิจชุมชน

รหัสวิชา
71906

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BU15356

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

#คำอธิบายรายวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน แนวคิด ความสำคัญ รูปแบบ และองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดการธุรกิจชุมชน ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาตลาดสินค้าชุมชน การเงิน การบัญชี การวางแผน และการกำหนดกลยุทธ์การตลาดสินค้าชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจชุมชนที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนพร้อมทั้งแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนการแสวงหาโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดต่างประเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books