การจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ


ผู้สอน
Punchika Lubliam
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ

รหัสวิชา
71911

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัท ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อันก่อให้เกิดปัญหาในทางธุรกิจ การจัดวางนโยบาย โดยการเข้าใจถึงพลวัตของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกลุ่มในองค์กรวิธีสร้างและจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม การตัดสินใจและกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทั่วไป และความสามารถในการผสานส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การประเมินผลการควบคุมกลยุทธ์โดยใช้กรณีศึกษาประกอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books