การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม


ผู้สอน
Punchika Lubliam
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

รหัสวิชา
71912

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวความคิด กระบวนการ รูปแบบ และความสำคัญของนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในองค์การ กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรม และความคิดใหม่ๆ การนำเสนอความคิดใหม่ในการดำเนินธุรกิจบทบาทของผู้ปริหารในการเป็นผู้นำการกำหนดนวัตกรรมสำหรับองค์การภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และเทคโนโลยี โดยศึกษาจากกรณีศึกษาและฝึกจัดทำโครงการจำลองสถานการณ์พร้อมนำเสนอ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books