หลักภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ชั้น ม.๓/๔ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม.๓/๔ มีนักเรียนจำนวน ๒๔ คน