การเขียนเชิงวิชาการ ท๒๐๒๐๑ ชั้น ม.๒/๑ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม.๒/๑ มีนักเรียนจำนวน ๒๒ คน