งานเพิ่ม ม.1 (One Child OK)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

One Child OK (การหุงหาประกอบอาหาร)