เศรษฐกิจพอเพียง


ผู้สอน
นาง เบญจพร ดีเลิศ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 18 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา
72053

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ทช21001

สถานศึกษา
สกร.อำเภอธวัชบุรี

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 จำนวน 1 หน่วยกิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ รู้ เข้าใจ ยอมรับ เห็นคุณค่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตของตนเองครอบครัว และชุมชนอย่างมีความสุข

หัวเรื่องที่ 1 ความพอเพียง ตัวชี้วัด อธิบายความเป็นมา ความหมาย หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหา 1. ความเป็นมา ความหมายหลักการแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. การแสวงหาความรู้

หัวเรื่องที่ 2 ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ตัวชี้วัด 1. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 2. กำหนดแนวทางและปฏิบัติตนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เนื้อหา 1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจเพียงกับการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ

หัวเรื่องที่ 3 กางวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง ตัวชี้วัด 1. วางแผนในการประกอบอาชีพให้เป็นไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามข้อมูลที่มีอยู่ 2. วางแผนในการเรียนรู้ ประกอบอาชีพ โดยการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทำโครงงานตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสม เนื้อหา 1. การวางแผนประกอบอาชีพที่เป็นไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. การวางแผนการเรียนรู้ และการทำโครงงานการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

หัวเรื่องที่ 4 สร้างเครือข่ายดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ตัวชี้วัด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของชุมชนในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหา 1. การส่งเสริม เผยแพร่ ขยายผลงานการปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคล ชุมชน ที่ประสบผลสำเร็จ 2. การสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books