1100101 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา