home1100101 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
personperson_add
1100101 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

ผู้สอน
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1100101 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7209

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)