home1100101 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
person
1100101 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

ผู้สอน
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
1100101 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7209

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)