เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CHM-111 เคมีอินทรีย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการและทฤษฎีทั่วไปของเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อและสเตอริโอไอโซเมอริซึม รวมท้้ง

สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ปฎิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ ประเภทต่างๆ การวิเคราะห์

การจำแนก และการสังเคราะห์สารเคมีอินทรีย์ รวมถึงวัสดุพอลิเมอร์ และการทดลองเกี่ยวกับ

กระบวนการพื้นฐานทางปฎิบัติการเคมีอินทรีย์

Principles and general theory of organic chemistry, nomenclature, stereoisomerism, physical 

properties, chemical properties, chemical properties and reactions of organic compounds, 

identification and synthesis of organic compounds and polymer material and experiments related to 

the fundamental techniques in organic chemistry laboratory.