วิทยาลัยอิสลาม

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นตีกชั่นเรียนที่เรียนเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม