เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

IMCFT&H

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

13-011-023 สื่อสารทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและงานบริการ 3 (3-0-6 )

Integrated Marketing Communication for Tourism and Hospitality

ศึกษาการใช้สื่อเพื่อการสารทางการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวและงานบริการ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผลกระทบของสื่อแต่ละประเภท ทฤษฏีการจูงใจ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ที่นำมาใช้ในการท่องเที่ยวและงานบริการ