ชั้น ม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3