ชั้น ม.2 วิชา งานช่างพื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เพิ่มเติม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น