ชั้น ม.5 ช่างเครื่องยนต์เล็ก

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา เพิ่มเติม  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย