ชั้น ม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3