460-615 สัมมนาธุรกิจในอาเซียน

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเจาะลึกถึงการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเรียนรู้ร่วมกันถึงลักษณะเฉพาะของตลาดในประเทศต่างๆ ข้อควรระวังและประเภทของธุรกิจที่เหมาะสมกับตลาดในแต่ละประเทศ