ชั้น ม.5 ช่างเขียนแบบก่อสร้าง 1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย