ห้องเรียนของพวกเรา (1)

ครูอู๊ด ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์

โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนของนักเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2