homeคพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (กลุ่มเรียนที่2)
personperson_add
คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (กลุ่มเรียนที่2)

ผู้สอน
อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (กลุ่มเรียนที่2)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7328

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและโครงสร้างเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ผังงาน(Flow chart) โครงสร้างของข้อมูลและตัวแปร การดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์เชิงตัวเลข กระบวนการตัดสินใจและการทำงานวนรอบ การเขียนโปรแกรมย่อยฟังก์ชันและโปรซิเดอร์ ข้อมูลโครงสร้างแบบ อาร์เรย์ ไฟล์ การสร้างแนวคิดโดยการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)