เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (กลุ่มเรียนที่2)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการและโครงสร้างเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ผังงาน(Flow chart) โครงสร้างของข้อมูลและตัวแปร การดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์เชิงตัวเลข กระบวนการตัดสินใจและการทำงานวนรอบ การเขียนโปรแกรมย่อยฟังก์ชันและโปรซิเดอร์ ข้อมูลโครงสร้างแบบ อาร์เรย์ ไฟล์ การสร้างแนวคิดโดยการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์