ครูชัยรัตน์

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้กับนักเรียนที่เรียนกับครูชัยรัตน์