home928-480 Seminar in Information Technology Business
person
928-480 Seminar in Information Technology Business

ผู้สอน
ภัทราพร วรินทรเวช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
928-480 Seminar in Information Technology Business

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7419

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์และการจัดการสำหรับองค์กรธุรกิจเทคโนโลยี สารสนเทศ แนวโน้มของศาสตร์ด้านการจัดการและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เทคนิค และเครื่องมือทางการจัดการสมัยใหม่ การศึกษาดูงานด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)