ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า

คำอธิบายชั้นเรียน

วันอังคาร คาบ 1-3