homeการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 2 1_2556
person
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 2 1_2556

ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 2 1_2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7442

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 2 เทอรม 1_2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)