การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 2 1_2556

คำอธิบายชั้นเรียน

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 2 เทอรม 1_2556