การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 2 1_2556

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 2 เทอรม 1_2556