homehttp://www.classstart.org/classes/7448/33101
personperson_add
http://www.classstart.org/classes/7448/33101

ผู้สอน
นาย ประเชิญ ทวีกาญจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
http://www.classstart.org/classes/7448/33101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7448

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สัดส่วนคะแนน. 70:  30


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)