เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

             ศึกษาหลักการโปรแกรมเบื้องต้น  ลำดับการทำงาน  กระบวนความ  ผังงานโครงสร้าง  หลักการโปรแกรมแบบโครงสร้าง  คำสั่งในการประมวลผล  คำสั่งในการคำนวณ  ตัวแปร  ชนิดของตัวแปร  ข้อมูลแบบต่าง ๆ คำสั่งควบคุมโปรแกรม  คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผล

             ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในการสร้างโปรแกรมแบบแอปพลิเคชันโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการแก้ปัญหา  ความสามารถในการคิด  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 

             เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมแบบแอปพลิเคชัน  และสามารถเขียนลำดับการทำงานโดยใช้คำสั่งของโปรแกรมประยุกต์พัฒนาซอฟแวร์ขั้นตอนพื้นฐานได้