เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2201–2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2(4)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มผู้เรียนนี้

I.  เป็นผู้เรียนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   1. หลักสูตร ปวช. และ/หรือ

   2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

II. เป็นผู้เรียนทั่วไปที่สนใจ