เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2201–2404 การใช้โปรแกรมตารางงาน 2 (4)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มผู้เรียนนี้

I. เป็นผู้เรียนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  1. หลักสูตร ปวช.และ/หรือ

  2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

II. เป็นผู้เรียนทั่วไปที่สนใจ