การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์