4112327 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการดำเนินการตัดสินใจ องค์ประกอบของระบบ สนับสนุนการตัดสินใจ การสำรวจ และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เหมาะสมสำหรับแก้ปัญหาในภาคธุรกิจ การจัดการคลังข้อมูลขนาดใหญ่ เหมืองข้อมูล เทคนิคการสร้างตัวแบบสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวแบบทางคณิตศาสตร์