เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4112327 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและหลักการดำเนินการตัดสินใจ องค์ประกอบของระบบ สนับสนุนการตัดสินใจ การสำรวจ และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่เหมาะสมสำหรับแก้ปัญหาในภาคธุรกิจ การจัดการคลังข้อมูลขนาดใหญ่ เหมืองข้อมูล เทคนิคการสร้างตัวแบบสำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวแบบทางคณิตศาสตร์